Dotační program EFEKT III – Energetický management

Dotační program EFEKT III - Energetický management

Upozorňujeme na velice zajímavý dotační program do energetického managementu. Aktuálně je otevřen s termínem příjmů do 30.4.2023. V případě zájmu o tuto problematiku nás neváhejte co nejdříve kontaktovat na office@easyfm.cz.

Dotační program EFEKT III OSA 4 – Energetický management a koncepce je program, který je určen pro podporu energetické efektivity v průmyslových podnicích a institucích. Cílem programu je snížit spotřebu energie a tím přispět k ochraně životního prostředí a zlepšit ekonomickou situaci podniků.

EFEKT III OSA 4 je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a je určen pro podniky, které jsou registrovány v České republice a mají více než 50 zaměstnanců. Program nabízí finanční podporu na energetická auditování, implementaci opatření na zlepšení energetické efektivity a na vytvoření energetického managementu.

Energetický audit a analýzy jsou  prvním krokem pro zlepšení energetické efektivity. Auditování spočívá v analýze energetického profilu podniku a identifikaci oblastí, kde lze snížit spotřebu energie. Na základě výsledků auditu jsou navržena opatření na zlepšení energetické efektivity, která jsou následně implementována.

Implementace opatření na zlepšení energetické efektivity může být různorodá a zahrnovat například izolaci stavebních prvků, výměnu zastaralých strojů a zařízení za moderní a efektivnější, optimalizaci procesů výroby, zavádění nových technologií, organizačně optimalizační opatření atd. Implementace těchto opatření může být často spojena s vysokými investičními náklady, ale díky podpoře programu EFEKT III OSA 4 jsou tyto náklady sníženy a podniky mohou snadněji realizovat projekty na zlepšení energetické efektivity.

Vytvoření energetického managementu je nezbytným krokem, který podniky mohou podniknout za účelem snížení spotřeby energie a zlepšení energetické efektivity. Energetický management spočívá v systematickém plánování, monitorování a řízení energií v podniku. V rámci programu EFEKT III jsou podniky podporovány při vytváření energetického managementu a následně jsou podniky monitorovány a hodnoceny.

Podniky, které se rozhodnou využít podpory programu EFEKT III, musí splnit určité požadavky a postupovat podle stanovených pravidel. Podmínky projektu jsou stanoveny z důvodu zajištění efektivního využití finančních prostředků a zabezpečení plnění cílů programu. Jedná se o následující podmínky:

 • Podnik musí být registrován v České republice a musí mít více než 50 zaměstnanců.
 • Podnik musí být aktivní v průmyslovém odvětví, obchodě nebo službách.
 • Projekt musí být zaměřen na snížení spotřeby energie a zlepšení energetické efektivity.
 • Podnik musí poskytnout detailní popis projektu a vysvětlit, jaký dopad bude mít na energetickou efektivitu.
 • Projekt musí být plánován a realizován v souladu s platnými právními předpisy.
 • Podnik musí mít vlastní finanční prostředky, které jsou nutné pro realizaci projektu. Podpora z programu EFEKT III OSA 4 může být poskytnuta pouze jako spolufinancování projektu.
 • Projekt musí být realizován v souladu s harmonogramem, který je předem stanoven. Podnik musí být schopen dodržet stanovený harmonogram a zajistit, že projekt bude dokončen včas.
 • Podnik musí poskytnout záruky, že po dokončení projektu bude dodržovat všechny opatření a doporučení, které jsou součástí projektu.
 • Podnik musí dodržovat pravidla a postupy stanovené programem EFEKT III OSA 4.
 • Podnik musí být schopen poskytnout veškerou dokumentaci a informace týkající se projektu a jeho realizace.

V rámci programu EFEKT III – Energetický management a koncepce jsou uznatelnými výstupy projektu například:

 • Snížení spotřeby energie a zlepšení energetické efektivity v podniku.
 • Zlepšení využití energie v podniku, například prostřednictvím využití obnovitelných zdrojů energie.
 • Zlepšení procesů v podniku a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
 • Zlepšení kvality výroby nebo služeb v podniku.
 • Zlepšení podnikových procesů, například prostřednictvím zavedení energetického managementu.
 • Využití moderních technologií v energetickém managementu.
 • Zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti práce v podniku.
 • Omezení negativního dopadu podniku na životní prostředí.
 • Zvýšení povědomí a znalostí zaměstnanců o energetické efektivitě a využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Získání certifikace v oblasti energetické efektivity.

Pro uznání výstupu projektu je nutné, aby byl projekt plánován, realizován a dokončen v souladu s podmínkami programu EFEKT III OSA 4 a aby byly splněny stanovené cíle projektu.

V případě zájmu o tuto problematiku nás neváhejte co nejdříve kontaktovat na office@easyfm.cz.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.