Fotovoltaické elektrárny a Úspory energie – dotační podpora

Fotovoltaické elektrárny a Úspory energie - dotační podpora

Je nejvyšší čas začít řešit náklady na energie. Jejich výše ne a ne najít strop. Nenechte se ruinovat cenami za energie, řešení existuje.

Aktuálně je v rámci dotační podpory možno čerpat z Modernizačního fondu v rámci Výzvy RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp a dále v rámci MPO z Výzvy I. OP TAK – Úspory energie I.

RES+ č. 1 Fotovoltaické elektrárny

V rámci Výzvy lze podpořit:

  • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

a dále společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být podpořeny:

  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Příjem žádostí od 10.8.2022 (12:00) do 15.3.2023 (12:00)
Alokace: 1 500 000 000  Kč

Míra podpory

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

OP TAK – Úspory energie I.

V rámci Výzvy I. Úspory energie lze podpořit:

1) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
    prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).

2) Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.

3) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.

4) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.

5) Využití odpadní energie

6) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2)

7) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě

8) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Příjem žádostí od 1.9.2022 do 30.11.2023

Alokace: 10 000 000 000  Kč

Míra podpory

CZ04 Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj), CZ05 Severovýchod (Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj), CZ07 Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) a CZ8 Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj).

CZ02 Střední Čechy (Středočeský kraj, CZ03 Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) a CZ06 Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina).

Zdroje financování (% podíly z prokázaných způsobilých výdajů)
1 – Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko
Typ subjektuEU podíl
Malý podnik65 %
Střední podnik55 %
Velký podnik45 %
2 – Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod
Malý podnik55 %
Střední podnik45 %
Velký podnik35 %

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30.11.2025.

Výzva je vyhlášena jako jednokolová.

Ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme s přípravou žádostí.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.