Systémová analýza plnění zákona 250/2021 Sb. o BOZP a provozu VTZ

Společnost EASY FM s.r.o. ve spolupráci s partnery projektu nabízí odborné služby v rámci poradenského projektu
"Systémová analýzu plnění povinností dle platné legislativy v oblasti VTZ - Zákon 250/2021 Sb. a prováděcí předpisy s dopadem na trestně právní odpovědnost osob" zaměřenou na plnění legislativních povinností v oblasti provozu VTZ:

  • ANALÝZA V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU V OBLASTI VTZ - ZÁKON 250/2021 Sb. O BEZPEČNOSTI PRÁCE V SOUVISLOSTI S PROVOZEM VTZ A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ S DOPADEM NA VYPLÝVAJÍCÍ TRESTNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST OSOB
  • VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY Z AUDITU PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VEDENÍ AGENDY VTZ

Analýza je členěna na část systémově analytickou se zkoumáním skutečného stavu v provozu u klienta a následným vypracováním analýzy plnění legislativních povinností formou dotazování a namátkové kontroly dokumentace. Poté následuje vypracování písemné zprávy o auditu.

Analytická část

Je provedena na základě platné legislativy. Primárně dle:

Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

  • NV 190/2022 Sb. o VTZ elektrických a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV 191/2022 Sb. o VTZ plynových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV 192/2022 Sb. o VTZ tlakových a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV 193/2022 Sb. o VTZ zdvihacích a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • NV 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Dopad legislativy na trestně právní odpovědnost osob vyplývající z provozu VTZ

Systémově analytická část - písemné vyhodnocení

V systémově analytické části je specialistou zajištěna výstupní auditní zpráva definující základní rizika a kritická místa z pohledu vedení agendy VTZ a návrh řešení k optimalizaci těchto rizik a kritických míst.

  • Vyhodnocení rizik a kritických míst při současném způsobu a stavu vedení agendy VTZ
  • Návrh opatření vedoucích k optimalizaci a eliminaci těchto rizik a uvedení agendy VTZ do souladu a optimalizace ochrany společnosti před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku.