Implementace softwaru SW KLID ve společnosti zabývající se logistikou

Implementace softwaru SW KLID ve společnosti zabývající se logistikou

Dnes jsme si pro vás připravili názorný příklad implementace SW KLID ve společnosti, která se zabývá logistikou. S managementem společnosti byla dohodnuta namátková kontrola plnění předepsaných zákonných povinností a jejich následná prezentace před zahraničním vlastníkem, která vedla k uzavření kontraktu o mapování provozních procesů a jejich implementace do softwaru SW KLID.

Lokalita: Česká republika

Zúčastněné subjekty: logistická firma se zahraničním vlastníkem a EASY FM.

STRUČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU:
Na úvod projektu proběhlo seznámení implementátorů s objekty areálu a vlastní činností společnosti. V rámci této prohlídky byly provedeny dva procesy:

1) mapování a identifikace hmotného vybavení, které podléhá zákonným revizím a kontrolám nebo servisním a údržbovým úkonům. Zjištění technických prvků a konstrukčních řešení staveb;
2) kontrola dodržování nařízení a norem vztahujících se k vizuálním nebo technickým prvkům BOZP a PO přímo na objektech a zařízeních (např. bezpečnostní značení apod.);
Následně byla provedena hloubková kontrola dostupné dokumentace vztahující se k existujícím a užívaným zařízením ve výrobě, skladování a budovách.

Byly podrobně vyhodnoceny jednotlivé dokumenty ve vztahu k jejich platnosti a formální správnosti.
U servisní dokumentace byl vyhodnocen a popsán proces servisních úkonů.

Bylo provedeno předvedení softwaru SW KLID a proškolení určených osob včetně školení členů představenstva.

Získané informace při vyhledávání a kontrole procesů byly implementovány do softwaru SW KLID.

Při vyhodnocení údržbových procesů byla posouzena a nastavena odpovědnost jednotlivých osob.

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU:
Činností v oblasti zajištění podmínek a povinností v oblasti BOZP a PO a správě budov byl pověřen zaměstnanec bez odborného proškolení a potřebného vzdělání, a především s jinou hlavní náplní pracovní činnosti. To vedlo k zanedbávání zákonných povinností v této oblasti. Při namátkové kontrole OIP došlo k odhalení velkého množství pochybení. Následné sankce byly v řádu desítek tis. Kč a vedly k odchodu zaměstnance z firmy.

Vzhledem k odchodu pověřeného zaměstnance byly zákonné a provozní procesy při správě budov přiřazeny k běžné činnosti více zaměstnancům a tím došlo k nejasnostem v plnění jednotlivých požadavků. Při preventivní kontrole BOZP a PO odbornou firmou bylo zjištěno, že náprava předchozího stavu nebyla provedena.
Při úvodní kontrole areálu firmy a její dokumentace bylo zjištěno neplnění části revizní povinnosti na vyhrazených zařízeních. Některé revize zařízení byly po datu platnosti nebo nebyly vykonávány nikdy z důvodu neznalosti legislativy.
Servis zařízení byl prováděn s náhodnou kvalitou. Na některých zařízeních byly prováděny servisní úkony pečlivě, naopak část zařízení byla servisována pouze při poruše.
Kontrola prvků a značení BOZP a PO zjistila značná pochybení. Bezpečnostní značení a popisy byla neúplná nebo zcela chyběla. Některé nástroje neměly řádné kryty nebo návody. Na budovách nebyly všude správně označeny bezpečnostní prvky.
Plnění požadavků v oblasti správy budov a údržby byly nárazové a byly zajišťovány různými pracovníky na více pozicích. Odpovědnost za provádění revizní a servisní povinnosti byla na více objektech nejasná. Vedoucí pracovníci neměli přehled o plnění požadavků na údržbu zařízení z většiny úseků.
OČEKÁVANÉ CÍLE (přínosy):
Zajistit provádění jak zákonných, tak provizích a servisních procesů v požadovaném termínu. Po vyhodnocení jednotlivých činností provést jejich optimalizaci a tím snížení nákladů.

Zajistit jasné vymezení povinností jednotlivých zaměstnanců v oddělení správy budov a jejich zodpovědnost za plnění zákonných požadavků.

RIZIKA PROJEKTU:
Časové možnosti zaměstnanců při zajištění běžného pracovního procesu a zároveň účasti na programu ve stádiu implementace.
Určení pravomocí pověřeným zaměstnancům v rámci složité majetkové a personální struktury firmy.

POPIS OBJEKTU (stručný):
Skladovací objekt s administrativní vestavbou dělený na více sektorů včetně komunikací.
MILNÍKY A STRUČNÝ POPIS REALIZACE PROJEKTU:
Kontrola procesů v terénu: 2 dny
Kontrola dokumentace: 7 dní
Školení zaměstnanců: 2 dny
Implementace dat do softwaru: 7 dní

ČASOVÉ FAKTORY A DÉLKA REALIZACE PROJEKTU:
Projekt se realizoval cca 2 měsíce vzhledem k možnostem uvolnění zaměstnanců z běžného pracovního procesu.

POUŽITÉ LIDSKÉ ZDROJ (projektový tým):
Za klienta: 4 osoby
Za EASY FM: 1 osoba

POPIS VÝSLEDNÉHO STAVU:
Byla provedena kontrola jednotlivých zákonných a servisních procesů na objektu klienta a dohledána relevantní dokumentace.
Zjištěny neprovedené procesy např.:

 • propadlé revize elektro rozvodů a spotřebičů
 • propadlé revize plynového kotle v přístavbě
 • propadlé revize zdvihacích zařízení – jeřáby 5 ks
 • propadlé revize nouzového osvětlení
 • propadlé školení zaměstnanců – vazač, obsluha plyn. zařízení
  nebo nepodchycené procesy např.:
 • neprovedené revize elektro rozvodů vestavby
 • nekalibrovaná čidla plynu v kotelně
 • neprovedena kontrola žebříků a suchovodů
 • neprovedena revize – kontrola nakládacích hydraulických ramp
 • neprováděn servis na většině výrobních strojů (lisy, pásy) – řešeny pouze závady
 • neprovedené revize regálů po přestavbě

Závady v provozu např.:
neukotvené regály, chybějící bezpečnostní značení.
Provedena prvotní implementace procesů do softwaru a nastavení lhůt včetně odpovědností, kontaktů a nastavení avizování.

DOSAŽENÉ EFEKTY:
Klienti získali představu o svých procesech vykonávaných v rámci facility služeb. Tyto výsledky mohou použít k optimalizaci procesů a organizaci provádění následných servisních a zákonných procesů včetně přípravy investičních a provozních plánů v příštích letech.
Klienti získali jistotu připomenutí provádění těchto procesů a možnost jejich optimalizace a současně byly nově nastaveny a kumulovány odpovědnosti jednotlivých pověřených zaměstnanců s důrazem na efektivitu a kontrolu prováděných procesů. Bylo provedeno jednoznačné dokumentované definování odpovědností interních pracovníků a tím byl jasně nastaven systém pro zvýšení ochrany společnosti před trestně právní odpovědností v dané oblasti.

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.