Nové Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,

Nové Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,

Nové Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků vstupuje v platnost 1.11.2021 a nahrazuje dosavadní NV č. 495/2001 Sb.

Vydáním nového NV nedochází k žádným zásadním změnám. Už z názvu, kde vypadlo slovo rozsah a rovnou se zde hovoří o bližších podmínkách poskytování OOPP, vyplývá, že poskytování OOPP je již zcela v kompetencích zaměstnavatele a je je jen na něm, jak rizika vyhodnotí a jaké OOPP zaměstnancům přidělí.

V §3 ost. 3 je uvedeno, že zaměstnanec musí být s používáním OOPP prokazatelně seznámen, tzn., že je potřeba zajistit, aby byly k dispozici návody všech OOPP, které se ve firmě vyskytují. S nimi je potřeba zaměstnance seznámit a ti toto seznámení musí podepsat.

Nově přibyl nový odst. 5, který zní: Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko. Takže při pořizování nového OOPP si nezapomeňte poznamenat, ideálně do SW KLIDU, životnost a kdy je potřeba ho vyměnit.

V §4 je změna v tom ,že se už rizika nehodnotí, ale určují. Zaměstnavatel postupuje podle přílohy č. 1 k NV, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik (odkaz na Zákoník práce). Při výběru OOPP zaměstnavatel postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k NV.

U §5 odst. 2 došlo k výrazné změně, nově zní: Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Důležité je, že pokud máme trvale dostupné mycí nebo čistící prostředky, tak už je zaměstnancům navíc poskytovat nemusíme. Obdobně to platí i u textilních ručníků, ale ne u zaměstnanců, kteří vykonávají práci velmi nečistou nebo práci nečistou (asfaltér, lakýrníci, seřizovači, vazači, zedníci apod.).

Příloha č. 1 – Tabulka pro výběr OOPP na základě vyhodnocení rizik byla zásadně upravena. Původně zde bylo 21 skupin rizik, nově jich je 26.

Příloha č. 2 – Jednotlivé typy OOPP – jen mírné úpravy, spíše kosmetické.

Příloha č. 3 – Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich vyhodnocení poskytnutí OOPP. Už z názvu je patrné, oproti původnímu, že je třeba zhodnotit, zda daná činnost je riziková a na základě toho stanovit jednotlivé OOPP. Příloha je zpracována přehledněji, tabulkově. Příloha č. 4 – pouze přibylo: Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok. Původně ručníky nebyly specifikovány, takže bylo na zaměstnavateli, zda poskytne papírové nebo jiné. Povinnost poskytovat ručníky se nevztahuje na všechny zaměstnance, viz výše §5 odst. 2.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.