Nové vydání Bezpečnostního předpisu pro výtahy – Provoz a servis výtahů

Nové vydání Bezpečnostního předpisu pro výtahy – Provoz a servis výtahů

Nové vydání Bezpečnostního předpisu pro výtahy – Provoz a servis výtahů

Označení ČSN 27 4002

Datum vydání 1.10.2018

Účinnost od: 1.11.2018

Popis:

Tato norma byla vypracována pro udržování úrovně bezpečného provozu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, po celou dobu jejich technického života. Pokud se týká servisu výtahů prováděného servisní firmou, lze z pohledu odpovědnosti servisní firmy garantovat pouze zajištění provozuschopnosti výtahů. K tomu, aby výtahy byly udržovány v úrovni bezpečného provozu je nutná aktivní spolupráce vlastníka/provozovatele výtahu zejména v oblasti odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů. Použité postupy, odborná způsobilost servisních firem a jejich zaměstnanců mají zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu.

Změny proti předchozí normě

Oproti vydání z roku 2014 byly přesněji specifikovány požadavky na servisní firmu, provozovatele výtahů a monitoring výtahů. Dále byla přepracována příloha B se zdůrazněním provádění základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života s rozdělením činností mezi provozovatele výtahu a servisní firmu.

Došlo k rozšíření čl. 4.1.2 základních požadavků na provoz výtahů. Rozšíření spočívá v tom, že do smluvního vztahu mezi servisní firmou a vlastníkem/provozovatelem nesmí bez souhlasu servisní firmy vstupovat žádný jiný profesní subjekt, který by prováděl na výtahu jakékoliv odborné úkony na základě požadavku vlastníka/provozovatele výtahu.

Dle nové normy se již nebudou provádět provozní prohlídky výtahů a s tím souvisí i zrušení pojmu dozorce výtahu.

Dále došlo ke změně Tabulky 1 – Lhůty provádění odborných prohlídek. Mění se datum rozdělení výtahů do kategorií. Kategorie I. – výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999 (původně bylo po 1.1.1993) a Kategorie II – výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999 (původně bylo před 1.1.1993). Jednotlivé intervaly odborných prohlídek se nemění, pouze u výtahů uvedených do provozu v období 1.1.1993 až 1.4.1999 se interval odborných prohlídek zkrátí ze 3 měsíců na 2 u výtahů s převažujícím přístupem veřejnosti, respektive ze 4 měsíců na 3 u výtahů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti.

Další podstatnou změnou je čl. 5.2 Kontrola provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů, jako požárně bezpečnostních zařízení. Evakuační a požární výtahy jsou požárně bezpečnostními zařízeními ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., u kterých musí být nejméně 1 x za rok provedena kontrola provozuschopnosti k zajištění správné funkce po jejich uvedení do zvláštního režimu. Tuto kontrolu provozuschopnosti mohou provádět v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, pouze odborně způsobilé osoby nebo technici požární ochrany. Odpovědnost za provedení těchto kontrol jde za vlastníky nebo provozovateli budov.

Kniha odborných prohlídek – dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek vykonávaných pracovníky servisní firmy může být dle nové normy i v elektronickém provedení za podmínky, že servisní firma zajišťující údržbu daného výtahu je schopna zajistit okamžitý zápis zjištěných dat do monitorovacího systému a trvalý přístup ke všem takto provedeným zápisům vlastníkovi/provozovateli výtahu nebo jeho oprávněnému zástupci.

Tam, kde je k dispozici monitorovací zařízení instalované na výtahu, je možno provádět vybrané prohlídky pomocí tohoto zařízení za dodržení těchto podmínek:

  1. pro daný výtah musí být k dispozici servisní plán stanovený dodavatelem výtahu, který umožňuje provádění vybraného rozsahu prohlídky prostřednictvím monitoringu,
  2. funkčnost zařízení je průběžně ověřována. O provedené kontrole je proveden záznam,
  3. stanovený rozsah takové prohlídky nesmí zahrnovat fyzické úkony na výtahu,
  4. prohlídka provedená prostřednictvím monitoringu musí být vložena mezi dvě fyzicky provedené prohlídky provedené na daném výtahu,
  5. vyhodnocení takto získaných dat musí být provedeno odborným pracovníkem servisní firmy,
  6. získaná data musí být vyhodnocena v daných lhůtách,
  7. výstupy z monitoringu musí být k dispozici vlastníkovi výtahu (případně pověřené osobě) neprodleně po vyhodnocení. Vlastník jo o tomto vhodným způsobem vyrozuměn.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.