Novela zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně

Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

S účinností od 1.12.2021 začal platit nový zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkají především zařízení sociálních služeb a novinkou je kategorizace staveb.

Hlavní změnou pro většinu provozovatelů a majitelů zařízení sociálních služeb je to, že do tří let od účinnosti tohoto zákona budou muset být zařízení sociálních služeb, které poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, v částech stavby, v níž je služba poskytována, vybaveny:

a) elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,

b) zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).

V případě, že je ve stavbě provozováno více zařízení sociálních služeb, která poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, a součet ubytovací kapacity těchto zařízení je nad 50 osob, musí být také vybaveny elektrickou požární signalizací.

Elektrická požární signalizace (EPS) bude hasičským záchranným sborem (HZS) připojena prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje, po splnění podmínek pro toto připojení. Hasičský záchranný sbor kraje žádost posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany obsahuje zejména označení smluvních stran a podmínky připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany. Jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany se nevyžaduje.

Další změnou je, že nemovitou národní kulturní památku, která je vybavená elektrickou požární signalizací, lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. HZS kraje opět žádost posoudí a a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat. Ani zde není jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení EPS na PCO vyžadována. Obdobně se postupuje u nemovité kulturní památky uvedené v dohodě uzavřené mezi Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstvem kultury.

Další novinkou je kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, která je nově zakotvena v § 39 a § 40. Kategorie budou 4 a z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na:

a) stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,

b) stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,

c) stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,

d) stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

Prováděcí právní předpis, který stanoví kritéria a charakteristiku stavby pro její zařazení do kategorie, nebyl prozatím vydaný.

Charakteristikou stavby je stavebně technický parametr stavby a její umístění. Kritériem se rozumí:

a) požadavek na stavbu z hlediska podmínek evakuace,

b) rizikovost stavby, v níž je hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a

c) ochrana jiného veřejného zájmu významného z hlediska zařazení stavby do příslušné kategorie.

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) se bude zpracovávat pro stavby kategorie I, II a III. V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb stanovenými prováděcím právním předpisem.

K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu.

K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu.

Starám se o marketing, tak aby o naší práci bylo ve světě slyšet.