Odborná způsobilost pro vyhrazená technická zařízení

Odborná způsobilost pro vyhrazená technická zařízení

Odborná způsobilost pro vyhrazená technická zařízení v souvislosti s návrhem zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Základní podmínkou bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení je, aby do používání bylo předáno pouze takové zařízení, které splňuje zákonem stanovené podmínky. Protože ve většině případů je jak předání, tak i provoz spojen s prováděním odborných postupů, u kterých je vyžadována odborná garance za jejich provedení a bezpečnou funkci, stanovuje návrh zákona předpoklady k získání odborné způsobilosti fyzických osob. Jedná se o institut, jehož cílem je osvědčit, že u těchto osob byla prokázána, vzhledem ke stanoveným kritériím posuzování, odborná způsobilost k prováděným činnostem na vyhrazených technických zařízeních. Postupy podle zákona o technických požadavcích na výrobky tím nejsou dotčeny.

Touto úpravou se navazuje na předchozí požadavky stanovené zákonem č. 174/1968 Sb. Návrh zákona tedy stanoví kvalifikační předpoklady a další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na jednotlivá specifika vyhrazených technických zařízení, a to podle případných skupin nebo tříd. Další podrobnější požadavky pro získání odborné způsobilosti nad rámec toho, co je třeba uvádět v zákoně, budou (zejména výčtově) vyjmenována v prováděcích právních předpisech.

Některá technická zařízení a činnosti představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob. Je proto třeba, aby fyzické osoby, jež tato zařízení obsluhují nebo vykonávají výše uvedené činnosti, měly ve stanovených případech, konkrétně se jedná o montéry plynových zařízení a obsluhy kotlů, k tomu vhodné odborné předpoklady. Uvedená odborná způsobilost je v současné době přezkušována na Technické inspekci České republiky a na základě kladného přezkoušení uděluje osvědčení pro dané činnosti. Další odborná způsobilost je zajišťována v rámci komisí zaměstnavatele, kdy jedním z členů komise musí být revizní technik. Takové komise a způsob přezkušování známe např. v oblasti elektro.  

Jaké je znění zákona?

Návrh zákona uvádí, která technická zařízení a činnosti představují zvýšenou míru ohrožení, a rámcově, přesto zcela určitě, stanoví předpoklady a způsob získání odborné způsobilosti. Dosavadní právní úprava řešící odbornou způsobilost k výkonu činností na vyhrazených technických zařízeních je zastaralá, mnohé obory již nejsou akreditovány, mnohé jsou překonány. Tímto právním předpisem s podrobnostmi stanovenými v jeho prováděcích právních předpisech budou moci být nahrazeny dosavadní prováděcí právní předpisy (vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.), pokud jde o odbornou způsobilost zaměstnanců při odborných činnostech v oblasti vyhrazených technických zařízení, a také vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona předpokládá mezi dalším také zakotvení pojmů osvědčení a oprávnění. Tyto pojmy dané oblasti nejsou ani dnes cizí, nicméně je třeba je řádně institucionalizovat v rámci nově nastavovaných zákonných parametrů ohledně získání oprávnění vykonávat odborné činnosti na úseku vyhrazených technických zařízení. Záměrem není stanovit proces vydání oprávnění a osvědčení, nýbrž z technického hlediska přiblížit obecně stanovené zákonné předpoklady dle jednotlivých druhů vyhrazených technických zařízení.

V souladu s obecným přístupem k právní terminologii i v tomto návrhu zákona má pojem osvědčení charakter listiny veřejné a potvrzuje určité významné skutečnosti, které jsou nesporné. Má informační funkci, zejména vůči orgánům veřejné moci. Osvědčení, též potvrzení, úředně potvrzuje skutečnosti, které jsou v něm uvedeny. Osvědčení je veřejnou listinou. Platí pro ně presumpce správnosti. Proti osvědčení se lze bránit toliko důkazem opaku.

Osvědčení o odborné způsobilosti

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem revizního a zkušebního technika vydává pověřená organizace na základě ověření splnění předpokladů kladených na odbornou praxi a vzdělání a na základě úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Pro vykonávání prací ve specifických podmínkách a pracovních prostředích za používání vyhrazených technických zařízení dle parametrů navrhovaných právních předpisů (viz návrh zákona s prováděcími právními předpisy) budou vyžadovat ověření odborné způsobilosti pověřenou organizací v rozsahu navrhovaných právních předpisů. Osvědčení o odborné způsobilosti má platnost pět let.

Osvědčení bude obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození osvědčené osoby, kategorii, třídě, skupině, druhu a rozsahu vyhrazeného technického zařízení, na kterém může provádět ověřování stavu bezpečnosti, evidenční číslo osvědčení s rozlišovacími znaky rozsahů, datum úspěšného vykonání zkoušky a datum skončení platnosti osvědčení.

Doposud vydaná osvědčení o odborné způsobilosti bude možno využívat po dobu v nich stanovenou, což zajistí dostatečný počet oprávněných osob k provádění revizí a zkoušek a dalších regulovaných činností na vyhrazených technických zařízeních. Zajistí se tím současně i kontinuita mezi současným a nově upravovaným stavem. Tento postup bude realizován jen u vyhrazených technických zařízení, u kterých byla odborná způsobilost již osvědčována. Osvědčení vydaná před nabytím účinnosti tohoto předpisu tedy budou platná v rozsahu a po dobu jejich platnosti.

V případě stanovení zařízení, která budou zařazena mezi vyhrazená technická zařízení I a II třídy jako nová, bude stanovena lhůta pro zavedení povinnosti jejího ověřování v návaznosti na termínovém zajištění procesu zkoušek příslušných odborných způsobilostí.

Platnost

Platnost oprávnění vydaných organizací státního odborného dozoru (Institut technické inspekce Praha – ITI) organizacím a podnikajícím fyzickým osobám končí uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto předpisu; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky zůstávají v platnosti nejvýše po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona.

Návrh zákona předpokládá, že v jeho mezích bude vydána řada prováděcích právních předpisů, které v podrobnostech upraví další podmínky na bezpečnost vyhrazených technických zařízení.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.