14 kontrolních institucí, které Vám můžou ve Vašem podnikání pěkně zavařit.

Podívejme se dnes na to, jaká pravidla a povinnosti se na vás při správě majetku „valí“ a hlavně kdo k vám tyto kupy povinností může přijít zkontrolovat a jaké sankce vás mohou postihnout.

Jak praví klasik, je dobré být připraven. Otázkou ale je, jestli se lze na tuto mašinérii kontrolních orgánů opravdu připravit tak, že jako podnikatel mohu říct „mám krytá záda“. S velkou pravděpodobností hraničící s jistotou nikdy nebudete na 100% připraveni.  Otázkou ale je, jak velké % reálně plníte a jaké neplníte. Umíte si na tuto otázku odpovědět. Naše skoro již 20-ti letá zkušenost z praxe je, že připravenost firem na plnění legislativy v oblasti správy majetku se pohybuje v rozmezí 50-80% plnění.  Klíčem k tomuto poznání je v každé organizaci její vlastní kontrolní systém. Jak jste schopni zkontrolovat co plnit máte a co reálně plníte?

Znáte OPRAVDU svá rizika?

Níže podáváme přehled kontrolních orgánů, jejich důvody kontroly ve vazbě na správu majetku a pro základní představu rozmezí pokut, které můžou být uděleny.

 • Státní požární dozor

Dozorovými orgány jsou Ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor kraje. Kontrola se týká v podstatě celého majetku. Kontroluje se dodržování předpisů o požární ochraně.

Sankce:

Hasičský záchranný sbor kraje může uložit pokutu až do 250 tis. Kč nebo až do 500 tis. Kč. Kromě toho lze ukládat pokuty za přestupky v rámci přestupkového řízení ve výši 10 tis. Kč, 20 tis. Kč až 25 tis. Kč podle charakteru přestupku.

 • Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty

Inspekci práce a dodržování pracovněprávních předpisů provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Předmět kontroly z pohledu majetku je v podstatě zase celý majetek, používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků a zařízení, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob.

Sankce:

Může být udělena pokuta ve výši 200 tis. Kč, 300 tis. Kč, 400 tis. Kč, 1 mil. Kč až 2 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Finanční orgány

Územní finanční orgány jsou finanční úřady a finanční ředitelství a odborné útvary obecních (místních) úřadů. Ve vazbě na majetek kontrolují správu daní a dotací (finanční úřady) a místních poplatků (poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, ze vstupného, za užívání veřejných prostranství, za provozování výherních hracích přístrojů, za povolení vjezdu motorových vozidel).

Sankce:

Od výše 5 tis. Kč do 2 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Státní energetická inspekce

Státní energetická inspekce u odběratelů energií kontroluje dodržování podmínek odběru elektřiny, plynu a tepla.

Sankce:

Pokuty ve výši 1 mil. Kč, 5 mil. Kč až 50 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Metrologické orgány

Státní metrologický inspektorát kontroluje používání měřidel dle metrologického pořádku stanoveného Zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

Sankce:

ÚNMZ může uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Státní zdravotní dozor

Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice z pohledu majetku primárně kontroluje provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího záření. Dále kvalitu využívané vody, a tedy i vodovodního řádu. Dále kontrolují faktory životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny možného poškození zdraví. Kontrolují rizika plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů pracovních podmínek.

Sankce:

Za nesplnění nebo porušení povinností uloží orgán pokutu do výše 2 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení. Došlo-li však k poškození zdraví fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, může být uložena pokuta až do výše 3 mil. Kč.

 • Státní oblastní archivy

Archivní inspektoři státních oblastních archivů provádí kontrolu dodržování všech povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, které ukládá zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Tato pravidla se týkají každá právnické nebo podnikající fyzické osoby.

Sankce:

Od 5 tis. Kč do 250 tis. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Správní úřady a obce při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady

Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, inspekce, celní úřady, orgány ochrany veřejného zdraví, kraje, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřad a újezdní úřad. Kontrolují povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady.

Sankce:

Pokuty od 300 tis. Kč až do 50 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Správní úřady a orgány při výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly

Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů vykonávají podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, krajské hygienické stanice – 26 – (Hygienická stanice hlavního města Prahy), Česká obchodní inspekce, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a celní orgány. Předmětem kontroly je plnění povinností stanovených pro nakládání s obaly a odpady z obalů.

Sankce:

Pokuty od 500 tis. Kč až do 10 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Česká obchodní inspekce

Z pohledu majetku se u Vás může Česká obchodní inspekce zaměřit na oblast měřidel a metrologie. zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům.

Sankce:

Za méně závažné zavinění porušení povinností pokutu až do výše 5 tis. Kč.  To není ale vše. Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu, pokutu až do výše 1 mil Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše
2 mil. Kč.

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je orgánem státní správy, který u fyzických a právnických osob kontroluje zemědělské, mydlářské a saponátové výrobky a potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě anebo tabákové výrobky.

Z pohledu správy majetku jde primárně o podmínky uložení a uskladnění víše zmíněných produktů, kontrolu dodržování požadavků na provozní hygienu a kontrolu zařízení sloužících k výrobě nebo uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků.

Sankce:

Inspektorát může uložit na základě výsledků kontroly uvedených v protokolu o kontrole kontrolované osobě pokutu až do výše 1 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení. Při opětovném porušení až do výše 3 mil. Kč.

 • Orgány veterinární správy

Orgány veterinární správy vykonávají dozor při výrobě, skladování, přepravě, dovozu a vývozu surovin a potravin živočišného původu a při prodeji potravin v prodejnách.

Sankce:

Krajská veterinární správa může podle závažnosti přestupku uložit fyzické osobě pokuty až do výše
50 tis. Kč. Za správní delikty může uložit pokutu 300 tis. Kč, 500 tis. Kč, 1 mil. Kč nebo 2 mil. Kč podle závažnosti. Při nedodržení příslušných povinností stanovených zákonem č. 110/1997 Sb.,
o potravinách, pokuty 500 tis. Kč, 1 mil. Kč, 3 mil. Kč až 50 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Živnostenské úřady

Tak ty vám ve správě majetku mohou kontrolovat záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů. Dále označení provozovny, zřizování vedlejších provozoven.

Sankce:

Od 20 tis. Kč do 1 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Celní orgány

Celní orgány mají mimo jiné působnost a pravomoc při ochraně ovzduší, mají oprávnění kontrolovat regulované látky, které poškozují ozonovou vrstvu Země, výrobky, které tyto látky obsahují, a látky ovlivňující klimatický systém Země.

Sankce:

Od 5 tis. Kč do 4 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vykonává státní dozor nad ochranou, využíváním a dalším rozvojem zdrojů přírodních léčebných lázní a lázeňských míst v souladu s opatřeními stanovenými zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). Předmět kontroly: dodržování opatření při využívání zdrojů v ochranných pásmech a na území lázeňských míst.

Sankce:

Od 3 mil. Kč až do 5 mil. Kč podle charakteru porušení zákonných ustanovení.

 

Našli jste se? Na 100% se vaše podnikání vztahuje minimálně k několika kontrolním orgánům a nebude málo těch, kterých se týkají všechny výše uvedené.  A připravte se na další nově vzniklé regulace, jen příkladem GDPR, které ač se týká ochrany osobních údajů, tak v mnoha bodech se tato problematika prolíná i s problematikou správy majetku.

 

Výše uvedený materiál byl připraven s použitím zákonných předpisů v platném znění a zdrojů zveřejněných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

Autorské právo k obrázku: alphaspirit / 123RF Reklamní fotografie

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.