Jak podrobně definovat popis pracovního místa pracovníka údržby?

Jak podrobně definovat popis pracovního místa pracovníka údržby

Jak podrobně definovat popis pracovního místa pracovníka údržby?

Dnes se podíváme na Popis pracovního místa. V reálů jsou tyto popisy velice obecné, nic neříkající a tedy ve výsledku zcela neodpovídající požadavkům na efektivní systém ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku.

Pro příklad jsme si vybrali Popis pracovníka údržby. Tento dokument musí jasně navazovat na směrnice definující základní postupy, na software definující nadstavbu celého systému (v níže uvedeném příkladu se jedná o SW KLID pro správu majetku) . Popis pracovního místa musí detailně definovat odpovědnosti a pravomoci příslušné funkce

Příklad OBSAHU popisu pracovního místa pracovníka údržby:

Pracovník je povinen a odpovídá za:

· V průběhu své pravidelné denní činnosti se řídí pokyny vedoucího

· Zajišťuje provoz příslušného systému MaR, včetně pravidelných záloh dat systému stanovených plánem v SW KLID

· Zajišťuje, podle požadavku uživatelů, požadovanou teplotu v objektu

· Zajišťuje a spolupracuje s odbornou firmou na opravách, periodických prohlídkách a revizích uvedeného systému MaRa o tomto vede evidenci v SW KLID

· Zajišťuje provoz a údržbu výtahů, výtahový dozor, provádí vyproštění z výtahu, provádí čtrnáctidenní prohlídky výtahů, které zaznamenává do SW KLID

· Zajišťuje a spolupracuje s odbornou firmou při předepsaných pracích a odborných prohlídkách výtahů a o tomto vede evidenci v SW KLID

· Zajišťuje údržbu elektrického zařízení objektu v rámci své kvalifikace, zajišťuje a spolupracuje s odbornou firmou při opravách, periodických prohlídkách a revizích uvedeného systému, provádí pravidelné předepsané kontroly elektrických spotřebičů a čištění a údržbu rozvaděčů, údržbu osvětlení, včetně výměn osvětlovacích zdrojůa o tomto vede evidenci v SW KLID

· Zajišťuje, v rámci své kvalifikace, provoz kotelny, provádí pravidelné kontroly a údržbu zařízení kotelny, provádí pravidelnou kontrolu veškerých zařízení včetně požárních klapek, tlakových nádob, čerpadel, otopné vody, provádí pravidelnou kontrolu a výměnu veškerých filtrů systémua o tomto vede evidenci v SW KLID

· Zajišťuje a pravidelně kontroluje provoz systému EPS, CCTV a neprodleně hlásí poruchy systému, zajišťuje a spolupracuje s odbornou firmou na opravách, periodických prohlídkách a revizích uvedeného systému a o tomto vede evidenci v SW KLID

· Provádí a zajišťuje běžnou údržbu objektu, týkající se prací elektroúdržby, truhlářských, zámečnických, zahradnických a ostatních běžných profesí v rámci své kvalifikace

· Zajišťuje a spolupracuje s odbornou firmou na opravách, periodických prohlídkách a revizích systému elektroa o tomto vede evidenci v SW KLID

· Provádí pravidelnou údržbu zahrady, včetně odvozu odpadu ze zahrady, pravidelnou údržbu veškerých komunikací objektu, úklid sněhu a posyp inertním materiálem

· Provádí a zajišťuje odpadové hospodářství objektu, včetně provozu lapolu, zajišťuje a spolupracuje s odbornou firmou na odvozu kalůa o tomto vede evidenci v SW KLID

· Zajišťuje pravidelný odvoz komunálních odpadů z objektu

· Provádí a zajišťuje stěhovací práce v objektu

· Provádí a zajišťuje, mimořádně při haváriích, spadu sněhu apod., podle požadavků vedoucího

· Provádí a zajišťuje zápisy do předepsané dokumentace zařízení a systémů objektua o tomto vede také evidenci v SW KLID

· Udržuje čistotu na svém pracovišti

· Dodržuje pracovní dobu a bezpečnost při práci

· Dodržuje režim BOZP – dodržuje zákaz požívání alkoholických nápojů

· Dodržuje mlčenlivost o citlivých informacích získaných v rámci společnosti

· Řídí se interní dokumentací společnosti

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.