Přehled nejnovějších trendů v CAFM pro rok 2024

Přehled nejnovějších trendů v CAFM pro rok 2024

S dlouholetou zkušeností v oblasti CAFM systémů, facility managementu, IoT, digitalizace správy majetku, procesního a systémového řízení organizací, sleduji každý rok dynamický vývoj v těchto oblastech. Rok 2024 není výjimkou, a proto bych chtěl podělit o nejnovější trendy, které formují budoucnost CAFM systémů. V následujících bodech se ze svého pohledu pokusím podívat, které považuji aktuálně za nejvýznamnější.

 1. Integrace umělé inteligence

Umělá inteligence (AI) přebírá vedení v optimalizaci a automatizaci procesů v mnoha oborech, a tedy i naše specializace CAFM systémů nezůstane dříve či později výjimkou. V této oblasti očekávejme využití AI příkladem:

 • Predikce plánovaných procesů údržby, kdy AI analyzuje historická data z různých zařízení, systémů a predikuje, kdy bude potřeba údržba nebo výměna komponent, což minimalizuje neplánované výpadky a prodlužuje životnost zařízení.
 • AI může optimalizovat spotřebu energie tím, že předpovídá energetické potřeby budov na základě historických dat, aktuálního počasí a obsazenosti budovy. To pomůže významně snížit náklady na provoz budov.
 • AI bude sledovat a analyzovat využití prostor v budovách a na základě toho přizpůsobovat osvětlení, teplotu atd.  Díky tomu se bude maximalizovat komfort pro uživatele objektů a efektivita vlastního provozu.
 • S využitím AI mohou bezpečnostní systémy rozpoznávat neobvyklé chování návštěvníků budov a jiné potenciální hrozby, jako je detekci požáru nebo únik vody.
 • AI může také analyzovat frekvenci využití různých prostor a na základě toho optimalizovat plánování čištění a úklid, což opětovně zvýší efektivitu a případně sníží náklady.
 • V oblasti řízení stavebních projektů může AI pomoci v předpovídání a řízení rizik ve stavebních projektech, včetně optimalizace harmonogramů, rozpoznávání potenciálních problémů v plánech a zajištění dodržování rozpočtu.
 • Pro návštěvníky a uživatele budov AI může vytvářet chatboty nebo virtuálních asistenty, kteří pomohou s různými požadavky, od reportování problémů po rezervaci zasedacích místností.
 • Sledování a řízení environmentálních aspektů budov, jako jsou emise CO2, spotřeba vody a vytápění je další oblast využití AI. Zajistí se tím nejen úspora nákladů, ale také dodržování environmentálních standardů a následně i legislativních regulací (ESG).

2.      IoT a chytrá senzorika

IoT a chytrá senzorika otevírají nové možnosti pro efektivnější, inteligentnější a proaktivnější správu majetku. Zde je několik příkladů využití těchto technologií v oblasti facility managementu a CAFM systémů:

 • Monitoring stavu zařízení, kdy senzory sledují teplotu, vibrace, tlak a další indikátory, aby identifikovaly potřebu údržby nebo opravy zařízení, předtím, než dojde k selhání.
 • IoT senzory mohou měřit spotřebu energie v reálném čase a poskytovat data pro analýzu a optimalizaci. Optimalizací můžeme rozumět automatické vypínání nebo regulaci systémů osvětlení, vytápění a chlazení v závislosti na obsazenosti místnosti, venkovních teplotách atd.
 • Bezpečnostní a přístupové systémy využívají IoT zařízení jako jsou bezpečnostní kamery, detektory pohybu, systémy pro kontrolu přístupu a další. Tyto systémy zvyšují bezpečnost a monitorují přítomnost osob v objektu.
 • Senzory také mohou monitorovat kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, úroveň CO2 a další faktory ovlivňující pohodu a produktivitu uživatelů budovy.
 • IoT Senzory mohou také detekovat úniky vody, měřit spotřebu a pomáhat ve správě vodních zdrojů, což je zásadní pro snižování nákladů a i následnou ochranu životního prostředí.
 • Mezi další využití IoT patří příkladem řízení odpadového hospodářství, dostupnost parkovacích míst a řízení osvětlení a navigaci na parkovištích, sledování polohy a stavu movitých a nemovitých aktiv pro oblast inventarizace, senzory vlhkosti půdy a klimatických podmínek mohou automatizovat zavlažování zahrad a zelených ploch, senzory mohou sledovat environmentální faktory (emise skleníkových plynů, úroveň hluku nebo světelného znečištění) a to pomáhá organizacím splňovat environmentální normy.

3.      Rozšířená a virtuální realita

Rozšířená (AR) a virtuální realita (VR) jsou technologie, které nabízejí revoluční způsoby, jak interagovat s fyzickým světem nebo se zcela ponořit do digitálně vytvořeného prostředí. V oblasti facility managementu a CAFM systémů mají a budou mít tyto technologie širokou škálu aplikací:

 • VR může poskytovat realistické tréninkové prostředí pro zaměstnance bez rizika a nákladů spojených s tréninkem v reálném prostředí, jako jsou simulace oprav zařízení, údržby, bezpečnostních postupů nebo evakuačních cvičení.
 • AR a VR zajistí provedení virtuálních prohlídek budov nebo technologických zařízení, což lze využít příkladem pro zobrazení plánovaných oprav nebo pro vzdálené inspekce a kontroly. Další možností je také ukázání prostor potenciálním nájemcům.
 • Techničtí pracovníci mohou používat AR brýle pro zobrazení překryvu informací a instrukcí přímo na reálném zařízení, které opravují nebo udržují.
 • Pomocí AR a VR lze vizualizovat, jak by mohly různé konfigurace nábytku nebo úpravy prostoru vypadat v existujících budovách pro zlepšení rozhodovacího procesu a efektivity plánování.
 • VR může poskytnout prostředí pro bezpečnostní školení a umožňuje tak zaměstnancům naučit se a procvičit reakce na různé scénáře, jako jsou požáry, úniky nebezpečných látek nebo jiné nouzové situace.
 • Technici v terénu mohou používat AR pro vzdálenou asistenci od expertů, kteří na dálku vidí, co technik vidí, a mohou mu poskytnout pokyny v reálném čase.

4.      Integrace s dalšími systémy

Integrace CAFM systémů s dalšími podnikovými systémy je klíčová pro dosažení efektivní správy majetku. Zde uvádím několik příkladů, jak mohou být CAFM systémy integrovány s různými podnikovými systémy:

 • ERP (Enterprise resource planning) systémy. Sdílení finančních a účetních informací mezi CAFM a ERP je výhodné příkladem pro správu nákladů, rozpočtování a fakturace. Další oblastí integrací může být skladové hospodářství a správa zásob zahrnující synchronizace údajů o zásobách náhradních dílů a materiálů mezi skladovým systémem v ERP a údržbou evidovanou v CAFM systému
 • HR (Human resources) systémy. Tato oblast integrace slouží pro synchronizaci informací o zaměstnancích a externích dodavatelích, jejich dovednostech a certifikacích. Také docházka a plánování směn pro koordinace pracovních směn a docházky zaměstnanců je jasným příkladem pro využití integrace systémů HR a CAFM.
 • BIM (Building Information Modeling) systémy. Integrace BIM s CAFM přináší velké výhody pro celý obor facility managementu. BIM poskytuje podrobné 3D modely budov a zařízení, což umožňuje facility managerům a technikům lépe plánovat a realizovat údržbu a opravy. Jedná se v praxi o použití velmi podrobného a interaktivního modelu budovy, ve kterém uživatel můžete vidět strukturu, instalace, zařízení a mnoho dalších podrobných informací v trojrozměrném prostoru. Navíc, když dojde k jakýmkoliv změnám v budově, informace mohou být rychle a přesně aktualizovány v BIM modelu. To znamená, že všechny zúčastněné týmy mají vždy přístup k nejaktuálnějším informacím o majetku.
 • DMS systémy (systémy pro řízení dokumentů).Tato oblast integrace zajistí sdílení dokumentace, technických manuálů, návodů, záručních listů a další dokumentace pro snadný přístup všem zaměstnanců a to nejen pracovníkům v oblasti facility managementu. Zajistí se tím také oblast spisové a archivní služby, neboli že všechny dokumenty jsou správně archivovány a snadno dostupné pro audit a compliance, dodržování stanovených pravidel.
 • IoT Platformy a senzorové systémy. Integraci dat z IoT senzorů pro monitorování stavu zařízení, prostředí a celkovému využití IoT v této oblasti je věnována samostatná kapitola.

Jako další trendy pro rok 2024 lze očekávat příkladem:

 1. Udržitelnost a ekologický přístup – Ekologická udržitelnost je klíčová nejen z etických důvodů, ale i pro snížení nákladů a zlepšení image firmy. ESG je aktuálně velké téma.
 2. Mobilní a cloudová řešení – Mobilní aplikace a cloudová řešení se stávají naprostým standardem, který umožňuje flexibilní přístup k datům a systémovým funkcím odkudkoliv a kdykoliv.
 3. Větší důraz na uživatelský komfort – Uživatelská přívětivost a intuitivní rozhraní jsou stále více jednoznačnou prioritou. Je důležité vnímat že nejen samostatný systém, ale také jeho reálné využití v praxi je nezbytným předpokladem digitalizace. Jakýkoliv systém začíná a končí tím, že je nebo není zaměstnanci používán.
 4. Bezpečnost dat a GDPR –  S rostoucím množstvím shromažďovaných dat je bezpečnost těchto dat a dodržování předpisů jako GDPR velice důležité téma ve vývoji a implementaci CAFM systémů. Navíc pravidla a postupy plynoucí ze Směrnice NIS2 a nového Zákona o kybernetické bezpečnosti budou pro mnohé provozovatele jednoznačnou legislativní povinností.
 5. Personalizace a konfigurace – Nabídka personalizovaných řešení a možností konfigurace systémů podle specifických požadavků zákazníků se stává standardem.

Závěr:

Rok 2024 přináší revoluční změny v oblasti CAFM. Jako odborníci a průkopníci v tomto odvětví musíme být připraveni adaptovat se a využít tyto nové příležitosti k dalšímu rozvoji našich organizací a k poskytování stále lepších služeb našim klientům.

Ing. Ondřej Antoš, CEO EASY FM s.r.o.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.