Systémová Analýza Plnění Zákona 250/2021 Sb. o BOZP a provozu VTZ

Systémová Analýza Plnění Zákona 250/2021 Sb. o BOZP a provozu VTZ

Správa majetku a dodržování legislativních požadavků jsou klíčové aspekty úspěšného provozu každé organizace. V současné době, s příchodem nových zákonů a nařízení, je důležité zajistit, že organizace nejen spravují svůj majetek efektivně, ale také dodržují veškeré legislativní požadavky. Jeden takový požadavek v České republice je Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce (BOZP) v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (VTZ).

Společnost EASY FM s.r.o., ve spolupráci s partnery projektu, nabízí odborné služby v rámci poradenského projektu „Systémová analýza plnění povinností dle platné legislativy v oblasti VTZ – Zákon 250/2021 Sb. a prováděcí předpisy s dopadem na trestně právní odpovědnost osob“. Tento projekt je zaměřen na plnění legislativních povinností v oblasti provozu VTZ a zahrnuje analýzu v souladu s platnou legislativou, vypracování písemné zprávy z auditu plnění povinností vyplývajících z vedení agendy VTZ a systémově analytické vyhodnocení.

Analytická část

Analytická část projektu je provedena na základě platné legislativy, primárně dle Zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a souvisejících nařízení vlády (NV), včetně NV 190/2022 Sb. o VTZ elektrických, NV 191/2022 Sb. o VTZ plynových, NV 192/2022 Sb. o VTZ tlakových, NV 193/2022 Sb. o VTZ zdvihacích a NV 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Tato část zahrnuje zkoumání skutečného stavu v provozu u klienta a následné vypracování analýzy plnění legislativních povinností formou dotazování a namátkové kontroly dokumentace. Také se zkoumá dopad legislativy na trestně právní odpovědnost osob vyplývající z provozu VTZ.

Systémová část – Písemné vyhodnocení

V systémové části je specialistou zajištěna výstupní auditní zpráva definující základní rizika a kritická místa z pohledu vedení agendy VTZ a návrh řešení k optimalizaci těchto rizik a kritických míst. To zahrnuje vyhodnocení rizik a kritických míst při současném způsobu a stavu vedení agendy VTZ a návrh opatření vedoucích k optimalizaci a eliminaci těchto rizik a uvedení agendy VTZ do souladu a optimalizace ochrany společnosti před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku.

Význam projektu

Plnění legislativních požadavků je nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního provozu organizací. Nedodržování těchto požadavků může vést k trestně právní odpovědnosti, což může mít vážné důsledky pro organizaci i její vedoucí pracovníky. Projekt „Systémová analýza plnění povinností dle platné legislativy v oblasti VTZ – Zákon 250/2021 Sb. a prováděcí předpisy s dopadem na trestně právní odpovědnost osob“ nabízí organizacím možnost získat odborné poradenství a podporu při plnění těchto důležitých požadavků. To nejen pomáhá organizacím dodržovat platnou legislativu, ale také optimalizovat jejich systémy a postupy, aby byly co nejefektivnější a bezpečnější.

Závěr

Zajištění souladu s platnou legislativou v oblasti provozu VTZ je klíčové pro úspěch organizací a prevenci trestně právní odpovědnosti. Projekt společnosti EASY FM s.r.o. poskytuje odborné služby v oblasti analýzy plnění legislativních požadavků, vypracování písemných auditních zpráv a systémově analytického vyhodnocení. To pomáhá organizacím identifikovat a řešit potenciální rizika a kritická místa v jejich systémech a postupech, a zajistit, že jsou v souladu s platnou legislativou a chráněny před trestně právní odpovědností. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte zde https://easyfm.cz/homepage/portfolio/analyza-a-nastaveni-systemu-spravy-majetku/

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.