Základní otázky, které vám mohou změnit život aneb jak nastavit systém správy majetku 2.díl – CO?

V tomto článku plynule navážeme na to, čím jsme skončili v předchozím článku, ve kterém jsme se zabývali otázkou KDE? v nastavení systému. Samostatnou a velice obsáhlou kapitolou je otázka CO?

2) CO?

Další zásadní otázkou je CO? vlastně všechno máte. Je hezké, že už máte představu o tom, kde to máte, ale důležité je mít důkladný pořádek i v jednotlivých položkách. Zjednodušeně by se dal každý váš areál rozčlenit na dva typy prvků: 1) věc nemovitá a za 2) věc movitá. Pokud někdo tápe, jaký je mezi nimi rozdíl:

  1. Nemovitá věc

Definice pojmu

Dle § 498 nového občanského zákoníku jsou nemovitými věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Laicky řečeno, toto slovo pochází z latinského immobilium („to, co se nedá přemístit“), takže nemovitost jsou stavby, pozemky a tzv. nepřemístitelné objekty.

Stavbou se dle § 2/3 stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.

Evidence nemovitých věcí

Nemovité věci jsou v České republice evidovány v katastru nemovitostí, jehož provoz zajišťuje Český úřad zeměměřičský a katastrální. Katastr nemovitostí je veřejným seznamem a údaje v něm zapsané jsou považovány za správné – v souladu se skutečným stavem (princip materiální publicity). Veškeré změny právních vztahů k nemovitým věcem (převod vlastnictví, věcná břemena, zástavní práva, exekuční nařízení) je nutné vždy předkládat příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede řízení o změně.

Pro členění je možné využít řadu třídníků, číselníků a norem. Zde uvádíme pár příkladů:

  1. Číselník TSKP = třídník stavebních konstrukcí a prací

  2. Číselníky a třídníky sloužící pro oceňování nemovitostí

  3. Komerční třídníky, např. Callida

  4. Číselníky sloužící statistickým výpočtům

U nemovitostí je třeba počítat i s prvky stavby, které nás zajímají z pohledu jejich údržby např.: povrchy vnitřních a vnějších stěn, technické zařízení budovy (výtahy, klimatizace, elektroinstalace apod.).

  1. Movitá věc

Definice pojmu

Movitá věc je každá věc v právním smyslu, která není nemovitou. V našem případě jde o prvky, o které se musíme starat, udržovat je, opravovat, kontrolovat a revidovat. Jako příklad můžeme uvést stroje, zařízení, dopravní prostředky, nářadí a podobně.

Jelikož jde o složité a obsáhlé téma, tak v následujících článcích si rozebereme podrobně jednotlivé zde zmíněné kategorie.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.