Základní otázky, které vám mohou změnit život aneb jak nastavit systém správy majetku – Třídníky, číselníky a normy

V tomto článku navážeme na to, čím jsme skončili v předchozím článku, ve kterém jsme se zabývali otázkou CO? v nastavení systému. Jelikož šlo o složité a obsáhlé téma, tak nyní si rozebereme podrobně jednotlivé zmíněné kategorie.

Posledně jsme si stručně uvedli, že pro členění je možné využít řadu třídníků, číselníků a norem. Jde například o tyto:

 1. Číselník TSKPstat

 2. Číselník TSKP = třídník stavebních konstrukcí a prací

 3. Číselníky a třídníky sloužící pro oceňování nemovitostí

 4. Komerční třídníky, např. Callida

 5. Číselníky sloužící statistickým výpočtům

Z našeho pohledu neexistuje vhodný číselník použitelný pro řízení životního cyklu majetku. Veškeré číselníky, které jsme se v průběhu naší praxe snažili využít pro oblast facility managementu, jsou v podstatě nepoužitelné. Sami zhodnoťte, zda se podle níže uvedeného třídníků dá řídit správa majetku.

 1. Prvním příkladem Číselník TSKPstat:

Od 1. 1. 2012 vstoupily v platnost na ČSÚ číselníky TSKPstat pro popis reprezentantů čtvrtletního šetření o pohybu cen stavebních prací Ceny Stav 1-04 a publikačních tabulek z tohoto šetření. Zdrojem dat pro TSKPstat je Třídník stavebních konstrukcí a prací CS ÚRS, jehož správcem je společnost ÚRS PRAHA, a.s. TSKPstat ve výkazu Ceny Stav 1-04 pro roky 2012 a 2013 vychází z TSKP aktuálního k červnu 2011.

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) je jedním z předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR, odborem pozemních komunikací, které určují pravidla pro vypracování zadávací dokumentace staveb pozemních komunikací v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a vyhláškou. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby. Tento třídník se sestává ze tří svazků:

Existují tři úrovně TSKPstat:

1.úroveň

 1. Vedlejší rozpočtové náklady
 2. Zemní práce
 3. Zakládání, zpevňování hornin
 4. Svislé a kompletní konstrukce
 5. Vodorovné konstrukce
 6. Komunikace
 7. Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
 8. Konstrukce a práce PSV
 9. Vedení dálková a přípojná
 10. Ostatní konstrukce a práce, bourání

2.úroveň – soupis prací stavby – metodický pokyn na sestavení a použití:

průzkumné, geodetické a projektové práce
příprava staveniště
zařízení staveniště
inženýrská činnost
finanční náklady
územní vlivy
provozní vlivy
ostatní náklady
přípravné a přidružené práce
odkopávky a prokopávky
hloubené vykopávky
ražení a protlačování
zajištění výkopu, násypu a svahu
přemístění výkopku
konstrukce ze zemin
povrchové úpravy terénu
ražení a hloubení důlní
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
vrty
piloty
studny
kesony
podzemní stěny
základy
zpevňování hornin – injektáže a mikropiloty
pomocné konstrukce pro zakládání
zdi pozemních staveb
konstrukce přehrad a opěrné zdi
sloupy a pilíře
stěny a příčky
stoky
štoly
obezdívky tunelů a podzemních prostor
různé kompletní konstrukce
rekonstrukce tunelů
stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb
schodišťové konstrukce a rampy
zastřešení
podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků
kolejová lože
kolej
kolejová rozvětvení
ostatní úpravy železničního svršku
podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné
úprava povrchů vnitřních
úprava povrchů vnějších
podlahy a podlahové konstrukce
osazování výplní otvorů
izolace
zdravotně technické instalace
ústřední vytápění
elektrozařízení
technologická zařízení
konstrukce
podlahy
dokončovací práce
ostatní konstrukce a práce PSV
potrubí z trub betonových
potrubí z trub železobetonových a předpjatých
potrubí z trub kameninových a keramických
potrubí z trub litinových
potrubí z trub ocelových (kovových mimo litinových)
potrubí z trub plastických a skleněných
vedení elektro
ostatní konstrukce
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
doplňující konstrukce a práce železniční
různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
lešení a stavební výtahy
různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
bourání konstrukcí
prorážení otvorů a ostatní bourací práce
demolice
ostatní práce HSV

3.úroveň – soubor položek staveb pozemních komunikací:

Tato úroveň je nejobsáhlejší a nejpodrobnější. Její výpis by vydal na mnoho stránek. Bližší třídění naleznete na tomto odkaze.

Další možností třídění je dle následující třídníku TSKP:

0: Vedlejší rozpočtové náklady
1: Zemní práce
2: Zakládání, zpevňování hornin
3: Svislé a kompletní konstrukce
4: Vodorovné konstrukce
5: Komunikace pozemní
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
7: Konstrukce a práce PSV
8: Vedení dálková a přípojná
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

Informace o bližším členění naleznete na tomto odkaze: http://www.cs-urs.cz/ciselniky-online/tskp/

Tak co vy na to? Lze řídit a třídit majetek pro efektivní systém správy životního cyklu tohoto majetku. Dané téma je velice složité a věříme, že již nyní vám z toho jde hlava kolem, ale nebojte, od toho tu jsme my a SW KLID, abyste si ušetřili veškeré starosti a měli vše pod kontrolou.

Řídím firemní projekty tak, aby se naplnila vaše očekávání.